Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Lichtstraatgroothandel B.V.

De besloten vennootschap Lichtstraatgroothandel B.V. (hierna: Lichtstraatgroothandel) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83246517 en is gevestigd aan Achterdijk 14 (5705CB) te Helmond.

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbieding c.q. offerte aan Opdrachtgever tot het leveren van Producten en/of verrichten van Werkzaamheden door Aannemer.
 3. Aannemer: De aannemer die het werk zelfstandig of onder zijn leiding door anderen doet uitvoeren, hierna: Lichtstraatgroothandel.
 4. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Consument: Natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
 6. Opdrachtgever: Het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Aannemer.
 7. Werkzaamheden: De werkzaamheden die Lichtstraatgroothandel aanbiedt zijn alle werkzaamheden in de ruimste zin van het woord binnen het monteren van lichtstraten.
 8. Overeenkomst: de Overeenkomst, waarbij Lichtstraatgroothandel zich jegens Opdrachtgever verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren tegen een door de Opdrachtgever te betalen prijs in geld, waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Lichtstraatgroothandel, elke Overeenkomst tussen Lichtstraatgroothandel en Opdrachtgever en op elk werk dat door Lichtstraatgroothandel wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Lichtstraatgroothandel aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Lichtstraatgroothandel is overeengekomen. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde vervolgopdrachten en opdrachten in de toekomst van Opdrachtgever.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door Lichtstraatgroothandel gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Lichtstraatgroothandel is slechts aan een Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk wordt bevestigd. Niettemin heeft Lichtstraatgroothandel het recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor Lichtstraatgroothandel gegronde reden te weigeren.
 3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Werkzaamheden. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Lichtstraatgroothandel niet binden. Eventuele afbeeldingen en/of specifieke gegevens (waaronder verstaan maar niet beperkt tot getoonde en/of verstrekte modellen, voorbeelden van de bescheiden alsmede opgaven van kleuren, capaciteiten, functionaliteiten, afmetingen en andere omschrijvingen in schetsen, tekeningen, brochures, promotiemateriaal) in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Geringe, in de branche toelaatbare afwijkingen zijn toelaatbaar en leveren geen grond voor het opzeggen van de Overeenkomst.
 4. Indien het Aanbod is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens onvolledig en/of onjuist blijken te zijn of deze gegevens naderhand worden gewijzigd, heeft Lichtstraatgroothandel het recht om de in het Aanbod vermelde tarieven, levertermijnen en/of prijzen aan te passen. Opdrachtgever is verplicht de gewijzigde omstandigheden te accepteren en te voldoen aan de gestelde betalingsverplichtingen.
 5. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten of nabestellingen.
 6. Levertijden, termijnen en opgegeven uren in het Aanbod van Lichtstraatgroothandel zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Lichtstraatgroothandel niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. offerte van Lichtstraatgroothandel heeft aanvaard.
 2. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan Lichtstraatgroothandel, zal Lichtstraatgroothandel contact opnemen van Opdrachtgever teneinde een montagedatum af te spreken. Lichtstraatgroothandel zal de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk per e-mail bevestigen.
 3. Lichtstraatgroothandel is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Een Aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk wordt gedaan door Lichtstraatgroothandel aan Opdrachtgever. Het Aanbod komt te vervallen indien het Product of de Werkzaamheden waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 5. Lichtstraatgroothandel heeft het recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor Lichtstraatgroothandel gegronde reden te weigeren.
 6. Indien meerdere Opdrachtgevers gezamenlijk een Overeenkomst aangaan met Lichtstraatgroothandel, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijkheid voor het nakomen van de verplichtingen door elke Opdrachtgever en de Opdrachtgevers gezamenlijk.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt door voltooiing van de opdracht.
 2. Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Indien reeds een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst en Opdrachtgever de Overeenkomst opzegt, is Opdrachtgever de voor het gehele werk geldende prijs verschuldigd, verminderd met de besparingen die voor Lichtstraatgroothandel uit de opzegging voortvloeien, tegen aflevering door Lichtstraatgroothandel van het reeds voltooide werk. Indien de prijs afhankelijk was gesteld van de werkelijk door Lichtstraatgroothandel te maken kosten wordt de door de Opdrachtgever verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die Lichtstraatgroothandel over het gehele werk zou hebben gemaakt.
 3. Beide partijen kunnen de Overeenkomst opzeggen op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming indien de wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld, en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van diens verplichtingen en zij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 4. Zowel Opdrachtgever als Lichtstraatgroothandel kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Lichtstraatgroothandel nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding. Lichtstraatgroothandel is gerechtigd om per ommegaande tevens de nog niet betaalde zaken terug te nemen en behoudt daarbij het recht om aanvullende schadevergoeding te vorderen van Opdrachtgever.
 5. Indien een reeds geplande afspraak door Opdrachtgever wordt geannuleerd vanaf 24 uur tot de aanvangsdatum, is Lichtstraatgroothandel gerechtigd om de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het vastgestelde uurtarief, alsmede reeds gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
 6. Opdrachtgever is zelf tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Lichtstraatgroothandel voor de hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

Artikel 6 – Meer- en minderwerk en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere Werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meer Werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Lichtstraatgroothandel is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aanvullende Overeenkomst wordt gesloten.
 2. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de Werkzaamheden, zal Lichtstraatgroothandel Opdrachtgever informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van het meerwerk.
 3. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde Werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die Werkzaamheden leidt tot extra Werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, of de prijs verhoogd dient te worden als gevolg van de door Opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang zijn, (tenzij Lichtstraatgroothandel de onjuistheid van de gegevens vóór het vaststellen van de prijs had behoren te ontdekken), is Lichtstraatgroothandel gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
 4. Ingeval van verborgen gebreken, of althans onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van asbest en houtrot, is Lichtstraatgroothandel gerechtigd om hiervoor extra kosten in rekening te brengen indien deze omstandigheden tot extra Werkzaamheden leiden.
 5. Prijswijzigingen ten gevolge van het wijzigen van de Overeenkomst, of op grond van wet- en regelgeving dienen door Opdrachtgever vergoed te worden.

Artikel 7 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw) en andere belastingheffingen. Voor Consumenten worden prijzen inclusief btw getoond. Wanneer Lichtstraatgroothandel op locatie van Opdrachtgever de opdracht (deels) uitvoert, worden hiervoor bijkomende kosten (reis-, voorrij-, parkeer- en verblijfkosten) gerekend, tenzij anders overeengekomen. Voor Werkzaamheden die op basis van spoed of buiten kantooruren op verzoek van Opdrachtgever uitgevoerd (moeten) worden, kan tevens een toeslag gerekend worden zoals overeengekomen in de offerte en/of Overeenkomst. Indien zaken verzonden dienen te worden, dient Opdrachtgever hiervoor bijkomende kosten te vergoeden.
 2. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Indien de opgegeven prijs een richtprijs is, kan deze richtprijs gedurende de uitvoering van de Overeenkomst bijgesteld worden tenzij Lichtstraatgroothandel Opdrachtgever zo tijdig mogelijk heeft gewaarschuwd voor de waarschijnlijkheid van een verdere overschrijding, en Opdrachtgever in de gelegenheid heeft gesteld om het werk alsnog te beperken of vereenvoudigen. Lichtstraatgroothandel werkt, binnen de grenzen van redelijkheid, mee aan de beperking of vereenvoudiging. Dit geldt ook als de prijs afhankelijk is van de geschatte tijdsduur voor de uitvoering van werk.
 3. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de Overeenkomst (of offerte) en de uitvoering hiervan voor Lichtstraatgroothandel (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, prijswijzigingen bij de door Lichtstraatgroothandel ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde halffabricaten, materialen, onderdelen of valutaschommelingen, in- en uitvoerrechten (in zowel binnen als buitenland), verzend en/of bezorgkosten, lonen, werkgeverslasten en/of (sociale) premies e.d., is Lichtstraatgroothandel gerechtigd de overeengekomen prijs c.q. vergoeding dienovereenkomstig te verhogen en aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Opdrachtgever is verplicht om de overeengekomen aanbetaling binnen de opgegeven termijn te voldoen alvorens Lichtstraatgroothandel begint met de uitvoering van de Overeenkomst.
 5. Opdrachtgever is gehouden om het overeengekomen bedrag te voldoen binnen de uiterlijke betalingstermijn van 14 dagen.
 6. Opdrachtgever dient deze kosten ineens zonder opschorting, aftrek en/of verrekening te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Lichtstraatgroothandel. Opdrachtgever kan enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Lichtstraatgroothandel een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.
 7. Lichtstraatgroothandel is gerechtigd alle reeds door Opdrachtgever betaalde bedragen te verrekenen met de door Opdrachtgever (openstaande) verschuldigde schadevergoeding.
 8. Indien er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van Lichtstraatgroothandel bindend, tenzij Opdrachtgever anders kan aantonen met daartoe overtuigend tegenbewijs.
 9. Indien en voor zover gedurende de uitvoering van de Overeenkomst extra kosten gemaakt worden en/of sprake is van verhoogd risico (naar het oordeel van Lichtstraatgroothandel), dient Opdrachtgever hiervoor een meerprijs te vergoeden.

Artikel 8 – Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 30 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst van de aanmaning, om alsnog aan haar betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien zij niet binnen die gestelde termijn aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Lichtstraatgroothandel zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Lichtstraatgroothandel meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 4. Lichtstraatgroothandel is gerechtigd bij het uitblijven van een volledige betaling (indien Opdrachtgever in verzuim is) van Opdrachtgever de Overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, totdat de betaling is ontvangen door Lichtstraatgroothandel, of Opdrachtgever hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld.
 5. Ook indien Lichtstraatgroothandel, voordat Opdrachtgever in verzuim is met de betaling, gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van Opdrachtgever te twijfelen, is Lichtstraatgroothandel gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden zonder een schriftelijke verklaring of gerechtelijke tussenkomst.

Artikel 9 – Uitvoering werkzaamheden

 1. Lichtstraatgroothandel zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed Aannemer verlangd mag worden. Alle Werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen dat uitvoerig is beschreven. In geen geval staat Lichtstraatgroothandel ervoor in dat de uitgevoerde Werkzaamheden en/of de door haar geleverde zaken geschikt zijn voor het door Opdrachtgever beoogde doel.
 2. Bij de uitvoering van de Werkzaamheden is Lichtstraatgroothandel niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Werkzaamheden wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Lichtstraatgroothandel, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden. Alle instructies, aanwijzingen, adviezen en meer worden geacht onder de uitdrukkelijke goedkeuring van Opdrachtgever gedaan te zijn indien deze door werknemers, ondergeschikten en/of door Opdrachtgever ingeschakelde derden zijn gedaan. Schade ten gevolge van het onbevoegd of buiten de omvang van de opdracht geven van deze instructies e.d. komt geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 3. Lichtstraatgroothandel vraagt geen vergunningen of andere al dan niet verplichte documenten en toestemmingen aan bij overheden of andere instanties. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van benodigde vergunningen en/of benodigde toestemmingen. Schade en/of vertraging als gevolg van het ontbreken van deze vergunningen of toestemmingen komt voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Lichtstraatgroothandel expliciet voor alle (gevolg)schade als gevolg van het ontbreken van vergunningen en toestemmingen. Lichtstraatgroothandel zal de (gevolg)schade in rekening brengen bij Opdrachtgever die gehouden is de schade aan Lichtstraatgroothandel te vergoeden.
 4. Lichtstraatgroothandel is gerechtigd om voor de uitvoering van de Werkzaamheden naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 5. Lichtstraatgroothandel heeft het recht reclame te maken voor haar bedrijf wanneer zij op locatie van Opdrachtgever werkzaam is.
 6. Indien de Werkzaamheden op verzoek van Opdrachtgever opgeschort worden, is Opdrachtgever verplicht de direct opeisbare vergoeding van de op dat moment reeds verrichte Werkzaamheden en gemaakte kosten, te betalen op eerste verzoek van Lichtstraatgroothandel. Bovendien is Lichtstraatgroothandel gerechtigd alle voor haar uit de opschorting voortvloeiende kosten in rekening te brengen van Opdrachtgever (hieronder tevens verstaan gereserveerde uren).
 7. Indien na de opschortingsduur de uitvoering van de Overeenkomst niet hervat kan worden, is Lichtstraatgroothandel B.V. gerechtigd om de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan Opdrachtgever direct te ontbinden. Ingeval van hervatting van de uitvoering van de Overeenkomst is Opdrachtgever verplicht alle uit deze hervatting voortvloeiende kosten van Lichtstraatgroothandel B.V. volledig te voldoen.
 8. Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat:
 9. Alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie, gegevens en bescheiden (waaronder tevens verstaan kaarten, tekeningen, overzichten, huisaansluitingen en meer tijdig en op de door Lichtstraatgroothandel gewenste wijze aan Lichtstraatgroothandel ter beschikking worden gesteld;
 10. Lichtstraatgroothandel op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie, welke locatie voldoet aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen en arbeidsomstandigheden (al dan niet conform CAO). Bij gebreke hiervan is Lichtstraatgroothandel gerechtigd om haar Werkzaamheden op te schorten zolang hieraan niet voldaan is, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige (vertragings)schade.
 11. De door haar ingeschakelde derden hun Werkzaamheden en/of leveringen dusdanig verrichten, zodat Lichtstraatgroothandel geen vertraging en geen belemmering ondervindt bij de uitvoering van de Overeenkomst c.q. Werkzaamheden;
 12. Lichtstraatgroothandel tijdig beschikt over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en/of hulpmiddelen;
 13. Lichtstraatgroothandel tijdig beschikt over eventueel benodigde steigers, rand- en valbeveiliging en meer die door Opdrachtgever ter beschikking dienen te worden gesteld, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen;
 14. De werklocatie in zodanige staat is dat Lichtstraatgroothandel ongehinderd haar Werkzaamheden kan verrichten en/of voortzetten;
 15. Lichtstraatgroothandel op de werklocatie beschikt over aansluitmogelijkheden voor elektriciteit, gas en water. Opdrachtgever dient de kosten hiervan te vergoeden. Verloren arbeidsuren als gevolg van water, gas- of stroomuitval komen voor rekening van de Opdrachtgever;
 16. De locatie dient over voldoende voorzieningen te beschikken voor het juist en volledig inzamelen van afval;
 17. De werklocatie dient (indien mogelijk) over een geschikte ruimte te beschikken waar gereedschappen, machines, materialen en meer van Lichtstraatgroothandel opgeslagen kunnen worden zonder dat beschadiging c.q. diefstal van deze zaken kan plaatsvinden. Ingeval van diefstal, verlies of beschadiging komen de kosten hiervan voor rekening van Opdrachtgever;
 18. Op de werklocatie dienen de door Lichtstraatgroothandel en/of diens (onder)aannemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig te zijn, zonder dat hiervoor (extra) kosten aan Lichtstraatgroothandel gerekend worden.
 19. Opdrachtgever alle noodzakelijke voorzieningen treft om overlast en of schade voor de omgeving, waaronder milieuschade, gevolgschade aan zaken en goederen en/of stoffen door trillingen te voorkomen.
 20. Opdrachtgever is voorts verplicht om zorg te dragen voor het schoonmaken van de weg en plaatsen van deugdelijke waarschuwingen in geval van (mogelijk) gevaarlijke situaties.
 21. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor de benodigde parkeerruimte met twee parkeerplaatsen voor een bus met aanhanger. ). Indien er sprake is van betaald parkeren, worden deze kosten achteraf doorberekend naar Opdrachtgever.
 22. Indien het adres van Opdrachtgever zich in een autoloze omgeving bevindt en/of het niet mogelijk is om bij het adres te komen, dan dient Opdrachtgever dit voorafgaand aan Lichtstraatgroothandel te melden. In overleg wordt er gekeken naar een alternatieve oplossing. De datum, bezorgadres en prijs kunnen hierdoor afwijken.
 23. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat op locatie een bevoegd persoon aanwezig is om de montagebrief te ondertekenen. Indien Opdrachtgever tekent voor ontvangst en het goed afleveren en monteren van de lichtstraten, dan gaat Opdrachtgever akkoord met de oplevering.
 24. Opdrachtgever dient de montagehandleiding van Lichtstraatgroothandel voorafgaand aan de werkzaamheden te bekijken teneinde zich voor te bereiden.
 25. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat voor de montagedatum de dakbedekking 10 tot 20 cm uit de randen van de daksparing voorbereid is. Opdrachtgever dient een dakdekker te regelen voor de montagedatum en de kosten hiervan komen voor rekening van Opdrachtgever. Lichtstraatgroothandel zal eerst het frame plaatsen waarna de dakdekker de dakbedekking tot aan de bovenkant zal monteren. Hierna zal Lichtstraatgroothandel het glas en de profielen bevestigen. Indien het frame al geplaatst is, zal Lichtstraatgroothandel slechts het glas en de profielen bevestigen.
 26. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen voldoet, is Lichtstraatgroothandel B.V. gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever wel aan haar verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra Werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 27. Indien Opdrachtgever haar verplichtingen niet nakomt en Lichtstraatgroothandel nalaat van Opdrachtgever nakoming te verlangen, tast dit het recht van Lichtstraatgroothandel om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.
 28. Indien Lichtstraatgroothandel materialen niet handmatig op de gewenste locatie kan tillen, dan dient de plaatsing met behulp van een kraan voldaan te worden. Indien deze situatie zich voordoet, dient Opdrachtgever dit ruim van tevoren te melden. Indien partijen overeenkomen dat Lichtstraatgroothandel een kraan dient te huren, is Lichtstraatgroothandel gerechtigd om de kosten van de kraan door te berekenen aan Opdrachtgever.
 29. Indien de lichtstraten niet op de afgesproken datum gemonteerd kunnen worden door bijvoorbeeld een constructie die niet juist of onvolledig is voorbereid, dan is hier geen coulance-regeling van toepassing. Eventuele extra kosten die hieruit voortvloeien, worden aan Opdrachtgever doorberekend. Lichtstraatgroothandel zal contact opnemen met Opdrachtgever om een nieuwe afspraak te maken. De kosten worden berekend naar aanleiding van de situatie. Het voorkomen dat de gehele montage alsmede de voorrijkosten worden doorberekend of een gedeelte hiervan. In geval van een nieuwe afspraak dient het afgesproken bedrag nogmaals voldaan te worden.

Artikel 10 – (Op)Levering

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Lichtstraatgroothandel of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Lichtstraatgroothandel recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn ooit fatale termijnen. Opdrachtgever dient Lichtstraatgroothandel schriftelijk in gebreke te stellen. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen.
 2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en kunnen door Lichtstraatgroothandel bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 3. Verzending en/of transport van de bestelde zaken geschiedt op de wijze zoals door de leverancier van Lichtstraatgroothandel B.V. en/of door Lichtstraatgroothandel B.V. is bepaald, maar komt voor rekening en risico van Opdrachtgever. Vanaf het tijdstip van aflevering op de overeengekomen plaats is de geleverde zaak voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht haar volledige medewerking te verlenen aan de aflevering op eerste verzoek van Lichtstraatgroothandel. Het aannemen van zaken van Lichtstraatgroothandel door Opdrachtgever, is bewijs dat de zaken in goede staat in ontvangst zijn genomen, tenzij eventuele schade uitdrukkelijk op het ontvangstbewijs wordt genoteerd.
 4. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Lichtstraatgroothandel B.V. gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven. De uiterlijke termijn om goedkeuring te geven is 7 kalenderdagen. Indien Opdrachtgever binnen deze termijn geen goedkeuring heeft gegeven, wordt Opdrachtgever geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met het opgeleverde.
 5. Lichtstraatgroothandel spant zich in om de Werkzaamheden binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden.
 6. Indien er gesproken is over werkdagen, wordt hieronder verstaan alle (werkbare) kalenderdagen met uitzondering van de erkende nationale feestdagen en weekenden.
 7. Opdrachtgever heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer, gebruik en onderhoud van de door Lichtstraatgroothandel gemaakte en/of (op)geleverde zaken.
 8. Indien Lichtstraatgroothandel te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en Opdrachtgever het werk niet binnen een redelijke termijn keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel in gebruik neemt, bewerkt of laat bewerken wordt Opdrachtgever geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard. Kleine gebreken die in de onderhoudstermijn hersteld kunnen worden, zijn geen reden tot het niet aanvaarden van het opgeleverde indien dit de ingebruikname niet in de weg staat. Na de aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd.
 9. Na oplevering is het werk voor risico van de Opdrachtgever. Derhalve blijft zij de prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan de aannemer kan worden toegerekend.
 10. Lichtstraatgroothandel is niet aansprakelijk voor gebreken die de Opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken, behoudens opzet op bewuste roekeloosheid van Lichtstraatgroothandel.
 11. Lichtstraatgroothandel is gerechtigd tot levering en/of uitvoering van de Werkzaamheden in gedeelten, waarbij iedere deellevering en/of deelprestatie afzonderlijk gefactureerd kan worden.

Artikel 11 – Opschorting

 1. Lichtstraatgroothandel, is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
 2. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 3. Lichtstraatgroothandel, na het sluiten van de Overeenkomst op goede grond vreest dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 4. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid of een aanbetaling te doen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, en deze betaling uitblijft of onvoldoende is;
 5. Indien door vertraging zijdens Opdrachtgever niet langer van Lichtstraatgroothandel kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Lichtstraatgroothandel gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.
 6. Indien zich omstandigheden voordoen welke van dusdanige aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst in de huidige vorm in redelijkheid niet van Lichtstraatgroothandel kan worden gevergd.
 7. Indien de ontbinding toe te rekenen is aan Opdrachtgever is Lichtstraatgroothandel gerechtigd tot een schadevergoeding van Opdrachtgever.
 8. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Lichtstraatgroothandel, treden Partijen in overleg voor de overdracht van nog te verrichten Werkzaamheden aan derden indien de opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is. De kosten voor overdracht komen voor rekening van Opdrachtgever. Lichtstraatgroothandel zal Opdrachtgever zoveel mogelijk vooraf inlichten over deze kosten. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor aangegeven termijn te voldoen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 12 – Garanties

 1. Iedere garantie wordt expliciet schriftelijk overeengekomen. Garanties strekken nooit verder dan het hetgeen expliciet is overeengekomen.
 2. Lichtstraatgroothandel voert de Werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen en slechts voor zover de garantie is ontvangen van de leveranciers. Tijdens de garantietermijn staat Lichtstraatgroothandel in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde. De garantietermijn bedraagt 5 jaar op de constructie van de lichtstraat en de waterdichtheid van het profiel systeem. Schade aan de Producten wegens weersomstandigheden, vallen niet onder de garantie.
 3. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door Lichtstraatgroothandel gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.
 4. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op een overeengekomen garantie, is Lichtstraatgroothandel gehouden om een kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende bepalingen van de aansprakelijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien herstel in redelijkheid niet gevergd kan worden van Lichtstraatgroothandel, is een Consument gerechtigd om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs c.q. vergoeding te verlangen.
 5. De garantie vervalt zodra de garantietermijn is verstreken, de garantieverplichting vervalt, Opdrachtgever zelf aanpassingen maakt of laat maken aan het geleverde en/of het opgeleverde naar het oordeel van Lichtstraatgroothandel verkeerd gebruikt, behandelt of onderhoud.
 6. Ingeval van maatwerk is de laatst overgedragen maatvoering bepalend voor vaststelling van de juistheid van de werkzaamheden door Lichtstraatgroothandel.
 7. In de hiernavolgende situaties is garantie uitgesloten:
 • Onderdelen die onderworpen zijn aan normale slijtage door gebruik in overeenstemming met de gebruiks- en onderhoudsinstructies;
 • Verkleuring, verbleking or kleurverandering, ongeacht deze veroorzaakt is door zon, condensatie, zure regen, zout water of enig andere omstandigheid met corroderend of materiaal aantastend effect;
 • Verandering in het dichtingsmateriaal van de beglazing van de lichtstraat;
 • Knoesten en harsplekken in het hout;
 • Variaties die van nature in de gebruikte materialen voorkomen;
 • Onvolkomenheden in de ruit die vallen binnen de geldende normen van de glasleverancier;
 • (Thermische) glasbreuk(en) of spanningsbreuken in het glas. Hiervoor geldt een garantie van één jaar na aankoop of ontvangst;
 • Lekkages en/of beschadigingen in dakbedekking die onderworpen is aan normale slijtage en/of misbruik, verkeerd gebruik, verwaarlozing, wijziging, verandering of reparatie door iemand anders dan de medewerker van Lichtstraatgroothandel.
 • Schade als gevolg van een ongeval, natuurrampen waaronder doch niet beperkt tot glasbreuk, breuken in de constructie of haarscheurtjes;
 • Blootstelling aan vallende voorwerpen, explosie, molest, chemische inwerking als gevolg van luchtverontreiniging, zeer extreme weersomstandigheden (een door KNMI gemeten windsnelheid groter dan 20 m/s), bliksem, ernstige hagel en oneigenlijk gebruik.
 • Blootstelling aan bewerking na aflevering, zoals schuren, zandstralen, etsen, plamuren, stuken, schilderen of ander oppervlaktebehandeling;

Artikel 13 – Risico overgang

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht.

Artikel 14 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Lichtstraatgroothandel gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Gebruikers van de website en zal deze slechts conform de privacy-statement gebruiken. Indien daarom gevraagd zal Lichtstraatgroothandel de betrokkene hierover informeren.
 2. Indien Lichtstraatgroothandel op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Lichtstraatgroothandel levert alle producten c.q. zaken onder eigendomsvoorbehoud, totdat Opdrachtgever alle verschuldigde bedragen volledig aan Lichtstraatgroothandel heeft voldaan blijft het geleverde eigendom van Lichtstraatgroothandel.
 2. Lichtstraatgroothandel heeft het recht om de door Opdrachtgever aangekochte producten c.q. zaken onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Lichtstraatgroothandel. Nadat Opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Lichtstraatgroothandel de aangekochte producten c.q. zaken alsnog zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 28 werkdagen leveren aan Opdrachtgever.
 3. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte producten komt voor rekening en risico van Opdrachtgever en zal op eerste verzoek aan Lichtstraatgroothandel worden vergoed door Opdrachtgever.

Artikel 16 – Overmacht

 1. Lichtstraatgroothandel is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Lichtstraatgroothandel wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Lichtstraatgroothandel, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking) of van andere aard, (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) ziekte en/of werkstakingen van het personeel van Lichtstraatgroothandel en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Lichtstraatgroothandel buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Indien naar het oordeel van Lichtstraatgroothandel de uitvoering van de overeengekomen Werkzaamheden ten gevolge van natte weersomstandigheden, extreme hitte of terreinomstandigheden niet op het tijdstip of in de overeengekomen termijn kan worden uitgevoerd, heeft Lichtstraatgroothandel het recht de Werkzaamheden die daarop betrekking hebben te onderbreken en de Overeenkomst te verlengen met de duur van de niet gewerkte dagen zonder dat dit leidt tot aansprakelijkheid.
 4. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 4 maanden, kan de Overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de Overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verdere verschuldigdheid van deze prestaties van elke partij jegens elkaar.

Artikel 17 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien het verrichten van Werkzaamheden door Lichtstraatgroothandel leidt tot aansprakelijkheid van Lichtstraatgroothandel jegens Opdrachtgever of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht door Lichtstraatgroothandel in rekening gebrachte kosten (eenmaal de factuurwaarde, met uitzondering van de materiaalkosten, exclusief btw) tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Lichtstraatgroothandel. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welk door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per aanspraak per jaar.
 2. Lichtstraatgroothandel is niet aansprakelijk voor gevolgschade in welke vorm dan ook, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie.
 3. Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor Lichtstraatgroothandel aansprakelijk is (gebleken), dient Lichtstraatgroothandel in de gelegenheid gesteld te worden om de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen, onverminderd de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van de gebrekkige oplevering, tenzij de kosten van herstel in geen verhouding zouden staan tot het belang van Opdrachtgever bij herstel in plaats van schadevergoeding.
 4. Indien de (gevolgen) van een ondeugdelijke uitvoering van het werk te wijten is aan gebreken of ongeschiktheid van zaken afkomstig van Opdrachtgever, komen de gevolgen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij Lichtstraatgroothandel zijn waarschuwingsplicht heeft geschonden of anderszins met betrekking tot deze gebreken in deskundigheid of zorgvuldigheid tekort is geschoten. Ook is Lichtstraatgroothandel niet aansprakelijk voor het vroegtijdig in gebruik nemen van een gedeelte of het gehele werk door Opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door haar of in zijn opdracht door derden uitgevoerde Werkzaamheden of verrichte leveringen. Ook schade voortvloeiend uit het gebruik van door Opdrachtgever voorgeschreven materialen en/of uitvoering van een van Opdrachtgever afkomstig ontwerp, komt geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 6. Lichtstraatgroothandel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet goed doorstromen van het verkeer op de locatie waar de Werkzaamheden worden uitgevoerd.
 7. Opdrachtgever is voorts aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van schade aan de zaken, gereedschappen, machines, materialen en meer die Lichtstraatgroothandel in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden bij Opdrachtgever gebruikt en/of heeft opgeslagen, waaronder tevens wordt begrepen schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen en meer op de werklocatie.
 8. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat de werklocatie of het werk verontreinigd is, zoals bijv. asbest, of er komen uit het werk verontreinigde bouwmaterialen, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.
 9. Lichtstraatgroothandel is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
 10. Lichtstraatgroothandel staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door of namens Lichtstraatgroothandel verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 11. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Lichtstraatgroothandel vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Lichtstraatgroothandel binnen twee jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij zijn aanspraken baseert. De aansprakelijkheid van Lichtstraatgroothandel vervalt na twee jaar na het eindigen van de Overeenkomst tussen partijen.
 12. De werkzaamheden kunnen met zich meebrengen dat garanties van derden, waaronder begrepen fabrieksgaranties komen te vervallen. Lichtstraatgroothandel is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever als gevolg van het verlies van enige garantieaanspraak bij derden.

Artikel 18 – Geheimhouding

 1. Lichtstraatgroothandel en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een Overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de Overeenkomst of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
 2. Indien Lichtstraatgroothandel op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Lichtstraatgroothandel zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Lichtstraatgroothandel niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.
 3. De geheimhoudingsverplichting leggen Lichtstraatgroothandel en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

 

Artikel 19 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die zij aan Lichtstraatgroothandel verstrekt in het kader van een Overeenkomst. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk. Indien Lichtstraatgroothandel op de hoogte is, of redelijkerwijze behoorde te weten van de onjuistheden in de opdracht, waaronder begrepen fouten of gebreken in de door Opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften, is Lichtstraatgroothandel verplicht om Opdrachtgever hiervoor te waarschuwen.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Lichtstraatgroothandel van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Lichtstraatgroothandel voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden.
 4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle mogelijk vereiste vergunningen. Opdrachtgever vrijwaart Lichtstraatgroothandel voor alle aanspraken als gevolg van het ontbreken van vergunningen.
 5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Lichtstraatgroothandel B.V. verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Lichtstraatgroothandel tevens van alle schade, boetes, (last onder) dwangsom, vorderingen en andere overheidsmaatregelen.

 

Artikel 20 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Lichtstraatgroothandel (inhoudende maar niet beperkt tot alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde, dan wel ter beschikking gestelde tekeningen, ontwerpen, modellen, voorbereidend materiaal en meer) berusten uitsluitend bij Lichtstraatgroothandel en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever verkrijgt slechts de gebruiksrechten en bevoegdheden die zij uitdrukkelijk bij de Overeenkomst heeft verkregen.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop het intellectuele eigendomsrecht van Lichtstraatgroothandel B.V. rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 4. Opdrachtgever geeft toestemming aan Lichtstraatgroothandel om foto’s te maken van het opgeleverde, en/of de door Opdrachtgever gemaakte foto’s van het opgeleverde te plaatsen op zijn website en/of social media kanalen ten behoeve van reclame- en promotiedoeleinden. Indien Opdrachtgever niet wil dat de foto’s op de website en/of social media kanaal van Lichtstraatgroothandel wordt geplaatst, dient Opdrachtgever dit voorafgaand aan de werkzaamheden kenbaar te maken per e-mail.

Artikel 21 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van Lichtstraatgroothandel of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@lichtstraatgroothandel.nl met als onderwerp “klacht”, of via het opgegeven telefoonnummer.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Lichtstraatgroothandel de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Lichtstraatgroothandel zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht met uitzondering van de vakantieperiodes.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 22 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Lichtstraatgroothandel en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Lichtstraatgroothandel kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Lichtstraatgroothandel en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant (locatie Eindhoven) tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

Algemene voorwaarden Lichtstraatgroothandel B.V. – Gewone structuur

Besloten vennootschap met gewone structuur Lichtstraatgroothandel B.V. (hierna: Lichtstraatgroothandel) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83246517 en is gevestigd aan Achterdijk 14 (5705CB) te Helmond.

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.
 3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Koper: Het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.
 6. Overeenkomst: De koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door Koper gekocht zijn van Lichtstraatgroothandel.
 7. Producten: De Producten die door Lichtstraatgroothandel worden aangeboden zijn lichtstraten.
 8. Verkoper: De aanbieder van Producten aan Koper, hierna: Lichtstraatgroothandel.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Lichtstraatgroothandel en iedere Overeenkomst tussen Lichtstraatgroothandel en een Koper en op elk Product dat door Lichtstraatgroothandel wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Lichtstraatgroothandel aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Lichtstraatgroothandel zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Lichtstraatgroothandel is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 8. Indien Koper het Product door Lichtstraatgroothandel wil laten monteren, zijn tevens de algemene montagevoorwaarden van toepassing.

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door Lichtstraatgroothandel gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
 2. Het door Lichtstraatgroothandel gedane Aanbod is vrijblijvend. Lichtstraatgroothandel is slechts aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, of doordat Koper een bestelling heeft geplaatst. Niettemin heeft Lichtstraatgroothandel het recht een Overeenkomst met een potentiële Koper om een voor Lichtstraatgroothandel gegronde reden te weigeren.
 3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Lichtstraatgroothandel niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). Lichtstraatgroothandel kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.
 4. Levertijden en Termijnen vermeld in het Aanbod van Lichtstraatgroothandel zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Lichtstraatgroothandel niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.
 6. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van Lichtstraatgroothandel heeft aanvaard door een bestelling te plaatsen, dan wel het betreffende Product te betalen.
 2. Een Aanbod kan door Lichtstraatgroothandel gedaan worden via de website, per e-mail of telefonisch.
 3. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een bestelling te plaatsen bij Lichtstraatgroothandel, zal Lichtstraatgroothandel telefonisch contact opnemen met Koper teneinde een afleverdatum te bepalen. Lichtstraatgroothandel zal de afspraak met Koper schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.

De levertermijnen zijn te allen tijde indicatief zoals aangegeven in artikel 3 lid 4 van deze algemene voorwaarden.

 1. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is Lichtstraatgroothandel daaraan niet gebonden.
 2. Lichtstraatgroothandel is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.
 3. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Koper zijnde een Bedrijf. Koper zijnde een Consument heeft het recht om binnen de wettelijke termijn haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal Koper zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Koper.
 4. Producten die wegens maatwerk niet teruggenomen kunnen worden, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Dit staat uitdrukkelijk vermeld in het Aanbod.

Artikel 5 – Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Lichtstraatgroothandel zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Lichtstraatgroothandel het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
 3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Lichtstraatgroothandel aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Lichtstraatgroothandel worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Lichtstraatgroothandel zijn verstrekt, heeft Lichtstraatgroothandel het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
 4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is Lichtstraatgroothandel niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Lichtstraatgroothandel, is Koper gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.
 5. Lichtstraatgroothandel kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel volledige vooruitbetaling.
 6. Lichtstraatgroothandel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Lichtstraatgroothandel is uitgegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Lichtstraatgroothandel bekend was.
 7. Koper vrijwaart Lichtstraatgroothandel voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.

Artikel 6 – Maatwerk

 1. Koper is gehouden om alle benodigde informatie, gegevens en bescheiden tijdig, volledig, juist en in de gewenste vorm aan te leveren ten behoeve van het ontwikkelen en realiseren van maatwerk.
 2. Het creëren van een maatwerk Product is een uiting van creativiteit, smaak en eigenheid. Indien Koper akkoord gaat met het Aanbod zoals door Lichtstraatgroothandel kenbaar gemaakt, houdt dit ook in dat Koper akkoord gaat met de aanpak en stijl die Lichtstraatgroothandel hanteert. Lichtstraatgroothandel heeft het recht om de inhoud van haar dienstverlening, voor zover hier niets uitdrukkelijk door Koper over is gemeld, naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
 3. Lichtstraatgroothandel zal zich inspannen om de werkzaamheden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen dat uitvoerig is beschreven. In geen geval staat Lichtstraatgroothandel ervoor in dat de uitgevoerde werkzaamheden en/of de door haar geleverde zaken geschikt zijn voor het door Koper beoogde doel.
 4. Lichtstraatgroothandel kan van Koper verlangen om aanvullende afspraken te maken omtrent de uitvoering, kosten of de duur van de Overeenkomst indien omstandigheden of overige externe factoren naar inzicht van Lichtstraatgroothandel een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst in de weg staan.
 5. De omvang van de uitvoering van de werkzaamheden strekt zich uit tot hetgeen expliciet door partijen is overeengekomen.
 6. Alle lichtstraat frames worden geleverd in de gewenste kleur. De grondverf is op waterbasis en in twee lagen aangebracht. Deze dient door Koper afgelakt te worden.
 7. De afmeting in de factuur is altijd de constructie dagmaat, tenzij anders aangegeven. Lichtstraatgroothandel past de lichtstraat aan op de bestelde constructie dagmaat. Wanneer Lichtstraatgroothandel rekening dient te houden met obstakels zoals een gevel, dan dient dit altijd vooraf schriftelijk gemeld te worden. Lichtstraatgroothandel zal dan in overleg de binnen en of buiten afmetingen van de lichtstraat vaststellen.

Artikel 7 – Levering en/of afhalen

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Lichtstraatgroothandel of er door andere omstandigheden buiten de macht van Lichtstraatgroothandel enige vertraging ontstaat, heeft Lichtstraatgroothandel recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient Lichtstraatgroothandel schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
 2. Bij levering dient altijd één persoon aanwezig te zijn teneinde hulp te bieden en papieren te tekenen.
 3. De Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
 4. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Lichtstraatgroothandel gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.
 5. Indien de Producten worden bezorgd door Lichtstraatgroothandel of een externe vervoerder is Lichtstraatgroothandel, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Indien Lichtstraatgroothandel gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Lichtstraatgroothandel ter beschikking heeft gesteld.
 7. Indien Lichtstraatgroothandel een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.
 8. Lichtstraatgroothandel is mogelijk gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Lichtstraatgroothandel is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 9. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Lichtstraatgroothandel behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.
 10. Indien Koper niet aanwezig is om de bezorgde Producten aan te nemen, dan is Lichtstraatgroothandel gerechtigd om de producten op te slaan en nogmaals te bezorgen. Lichtstraatgroothandel zal contact opnemen met Koper om een nieuwe afspraak te maken. De kosten voor het opnieuw zenden van de bestelling komen voor rekening van Koper.
 11. Indien het adres van Koper zich in een autoloze omgeving bevindt en/of het niet mogelijk is om bij het adres te komen, dan dient Koper dit voorafgaand aan de levering te melden aan Lichtstraatgroothandel. In overleg wordt er gekeken naar een alternatieve oplossing. De datum, bezorgadres en prijs kunnen hierdoor afwijken.
 12. Indien Koper de bestelling zelf wenst op te halen bij Lichtstraatgroothandel, dienen partijen een dag en tijdstip overeen te komen wanneer Koper de Producten kan ophalen. In geval van zwaardere Producten, dient Koper minimaal met twee personen te komen. Indien Koper een lichtstraat komt ophalen, dient hij/zij zelf zorg te dragen voor materiaal om de Producten te laden waaronder begrepen, maar niet beperkt tot een glasblok en bindmateriaal. Koper is zelf verantwoordelijk voor het Product tijdens het laden en vervoeren.

Artikel 8 – Verpakking en transport

 1. Lichtstraatgroothandel verbindt zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
 3. Koper dient bij bezorging alle onderdelen te controleren zodra zij haar producten heeft ontvangen.
 4. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering. Indien er sprake is van een beschadiging, dient dit op de vrachtbrief vermeld te worden. De vrachtbrief dient te allen tijde door bezorger en Koper/ontvanger ondertekend te worden.

Artikel 9 – Onderzoek, reclamaties Producten niet zijnde Maatwerk.

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Koper is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. Lichtstraatgroothandel erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Koper.
 3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Lichtstraatgroothandel te worden gemeld op info@lichtstraatgroothandel.nl. Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.
 4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Lichtstraatgroothandel op de wijze zoals door Lichtstraatgroothandel aangegeven.
 5. Indien Koper zijnde een Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal hij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Lichtstraatgroothandel, conform de retour instructies van Lichtstraatgroothandel. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Koper.
 6. Lichtstraatgroothandel is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.
 7. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch kan de terugbetaling uiterlijk 14 dagen duren na ontvangst van verklaring van Koper tot ontbinding. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
 8. Indien Koper haar reclamerecht uitoefent, heeft Koper zijnde een Bedrijf geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
 9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Lichtstraatgroothandel te wijten is, zal Lichtstraatgroothandel na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Lichtstraatgroothandel.

Artikel 10 – Prijzen

 1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
 2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Voor Bedrijven worden prijzen exclusief btw vermeld.
 3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.
 4. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop Lichtstraatgroothandel geen invloed heeft, kan Lichtstraatgroothandel deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.

 

Artikel 11 – Betaling en incassobeleid

 1. Betaling dient bij voorkeur vooraf te geschieden, tenzij anders overeengekomen.
 2. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Koper dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Lichtstraatgroothandel. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Lichtstraatgroothandel een andere betalingstermijn overeenkomen.
 4. Indien een periodieke betalingsverplichting van Koper is overeengekomen, is Lichtstraatgroothandel gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Lichtstraatgroothandel op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
 6. Lichtstraatgroothandel heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Lichtstraatgroothandel kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Lichtstraatgroothandel kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 7. Wanneer Koper niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Koper zijnde een Bedrijf in verzuim. Koper zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 8. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Lichtstraatgroothandel zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 9. Indien Lichtstraatgroothandel meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Lichtstraatgroothandel geleverde zaken, blijven eigendom van Lichtstraatgroothandel totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Lichtstraatgroothandel gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
 2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Lichtstraatgroothandel zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Voor het geval dat Lichtstraatgroothandel haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan Lichtstraatgroothandel of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Lichtstraatgroothandel zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 5. Lichtstraatgroothandel heeft het recht om de door Koper aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Lichtstraatgroothandel. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Lichtstraatgroothandel zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 28 werkdagen, te leveren aan Koper.
 6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan Lichtstraatgroothandel worden vergoed door Koper.

Artikel 13 – Garantie

 1. Lichtstraatgroothandel staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Lichtstraatgroothandel.
 2. Lichtstraatgroothandel geeft standaard 5 jaar garantie op de constructie van de lichtstraat en de waterdichtheid van het profielsysteem, mits deze is geplaatst volgens de algemene montagevoorwaarden van Lichtstraatgroothandel. Voor de garantiebepalingen wordt tevens verwezen naar de algemene montagevoorwaarden c.q. montagehandleiding.
 3. Indien Koper de Producten zelf aanpast, vervalt de garantie.
 4. Schade aan de Producten wegens weersomstandigheden vallen niet onder de garantie.

Artikel 14 – Gebruiksvoorschriften Producten

 1. Koper van Producten dient de voorschriften en instructies van Lichtstraatgroothandel op te volgen.
 2. Lichtstraatgroothandel stuurt de montagehandleiding ruim voor levering per mail en wordt bij de bestelling toegevoegd.
 3. De glasplaten mogen alleen verticaal getild en neergezet worden. Het vervoeren mag ook alleen met het glas rechtop. Het glas mag alleen horizontaal staan bij plaatsing van het glas op het lichtstraat frame.

Artikel 15 – Opschorting en ontbinding

 1. Lichtstraatgroothandel is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. Bovendien is Lichtstraatgroothandel bevoegd de tussen haar en Koper bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Lichtstraatgroothandel gesloten Overeenkomst voortvloeien.
 3. Voorts is Lichtstraatgroothandel bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Lichtstraatgroothandel op Koper onmiddellijk opeisbaar. Wanneer Lichtstraatgroothandel de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 5. Lichtstraatgroothandel behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16 – Beperking aansprakelijkheid

 1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Lichtstraatgroothandel leidt tot aansprakelijkheid van Lichtstraatgroothandel jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door Lichtstraatgroothandel in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van Lichtstraatgroothandel is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
 2. Lichtstraatgroothandel is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten. Voor Consumenten geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.
 3. Lichtstraatgroothandel is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. Lichtstraatgroothandel levert strikte onderhoudsinstructies die door Koper nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het dragen en gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).
 4. Lichtstraatgroothandel is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.
 5. Lichtstraatgroothandel is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 6. Lichtstraatgroothandel staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Lichtstraatgroothandel verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 7. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Lichtstraatgroothandel vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Lichtstraatgroothandel binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Koper vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

Artikel 17 – Overmacht

 1. Lichtstraatgroothandel is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Lichtstraatgroothandel, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan Lichtstraatgroothandel zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Lichtstraatgroothandel en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Lichtstraatgroothandel buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Lichtstraatgroothandel heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Lichtstraatgroothandel haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan vier maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover Lichtstraatgroothandel ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Lichtstraatgroothandel gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 18 – Risico overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Koper zijnde een bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van Lichtstraatgroothandel verlaten. Voor Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Koper indien de Producten in de macht van Koper zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Koper.

Artikel 19 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Lichtstraatgroothandel berusten uitsluitend bij Lichtstraatgroothandel en worden niet overgedragen aan Koper.
 2. Het is Koper verboden om alle stukken waarop de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Lichtstraatgroothandel rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Lichtstraatgroothandel. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in door Lichtstraatgroothandel geleverde zaken, dient Lichtstraatgroothandel expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 3. Het is Koper verboden om de Producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Lichtstraatgroothandel rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

Artikel 20 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Lichtstraatgroothandel gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal Lichtstraatgroothandel de betrokkene hierover informeren.
 2. Indien Lichtstraatgroothandel op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 21 – Klachten

 1. Indien Koper niet tevreden is over de Producten van Lichtstraatgroothandel en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@lichtstraatgroothandel.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Lichtstraatgroothandel de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Lichtstraatgroothandel zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 22 – Toepasselijk recht

 1. Op elke Overeenkomst tussen Lichtstraatgroothandel en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. Lichtstraatgroothandel heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Lichtstraatgroothandel en Koper worden beslecht bij de bevoegde Rechtbank Oost-Brabant (locatie Eindhoven) tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.