Algemene voorwaarden

(GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER NUMMER 66960762)

Artikel 1. DEFINITIES

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten door Lichtstraat Groothandel tevens handelend onder naam Lichtstraatgroothandel, hierna verder te noemen Lichtstraat Groothandel. De algemene voorwaarden worden bij iedere offerte / opdrachtbevestiging overhandigd en worden op verzoek nogmaals gratis toegezonden. De algemene voorwaarden zijn ook terug te vinden op www.lichtstraatgroothandel.nl;
 2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;
  3. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen de (inkoop)voorwaarden van de wederpartij, worden door Lichtstraat Groothandel niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Lichtstraat Groothandel is bevestigd;
 3. De wederpartij zal zich ter zake van de opdracht nooit kunnen beroepen op de omstandigheid dat zij namens een derde handelde/ de opdracht heeft verstrekt, tenzij de wederpartij dit uitdrukkelijk aan de Lichtstraat Groothandel ter kennis heeft gebracht en Lichtstraat Groothandel alsdan onder deze voorwaarden de opdracht schriftelijk heeft aanvaard.

 

Artikel 2. OFFERTE

 1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 1 maand, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat Lichtstraat Groothandel de opdracht heeft aanvaard en de wederpartij de offerte (of opdrachtbevestiging) heeft geaccepteerd middels een ondertekening daarvan. Wanneer de opdrachtbevestiging niet binnen acht dagen na datum is ondertekend en geretourneerd gaat Lichtstraat Groothandel er vanuit dat de offerte verwoordt wat partijen zijn overeengekomen. Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan;
 2. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Lichtstraat Groothandel desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van opdracht, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van opdracht;
 3. In prijsbladen, offertes, internet en in andere documenten vermelde prijzen, hoeveelheden, gewichten, maten, e.d. zijn uitsluitend informatief. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden Lichtstraat Groothandel niet. Is aan de wederpartij een monster, model of afbeelding getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen (artikel 7:17 e.v. BW);
 4. De offerte omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en te leveren materialen die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de wederpartij mogelijk te maken. Het aanbod aan de wederpartij geeft inzicht in de prijs en of er sprake is van een vaste aanneemsom of dat het werk op regiebasis zal geschieden. Lichtstraat Groothandel gaat er vanuit dat tijdens het lossen de wederpartij aanwezig is om de materialen te lossen;
 5. Aangenomen werk: Het verrichten van werkzaamheden, welke tussen wederpartij en Lichtstraat Groothandel zijn overeengekomen tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag;
 6. Regiewerk: Een vooraf overeengekomen vergoeding voor

het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. Aan de wederpartij wordt het totale aantal uren in rekening gebracht dat men voor hem/haar werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk;

 1. Op basis van nacalculatie: facturatie vindt plaats op basis van de daadwerkelijk gemaakte uren / nacalculatie;
 2. In de schriftelijke offerte wordt verder aangegeven:
 3. De plaats en een omschrijving van het werk;
 4. Volgens welke tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen het werk zal worden uitgevoerd en wie de vergunning verzorgd;
 5. Het tijdstip van aanvang van het werk en de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd;
 6. Of met stelposten rekening is gehouden, en zo ja met welke;
 7. Wijzigingen tijdens de uitvoering door Lichtstraat Groothandel in details en afmetingen van details mogen zonder overleg doorgevoerd worden en kunnen geen aanleiding zijn voor de wederpartij om haar verplichtingen niet na te komen. Deze wijzigingen kunnen van technische en/of esthetische aard zijn;
 8. Indien de offerte vergezeld gaat van tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Lichtstraat Groothandel zelf, dan wel in haar opdracht zijn vervaardigd, dan blijven deze eigendom van Lichtstraat Groothandel. Dergelijke bescheiden mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of aan de andere kant vermenigvuldigd. Indien aan Lichtstraat Groothandel naar aanleiding van de offerte geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door Lichtstraat Groothandel gedaan verzoek franco aan haar te worden retour gezonden. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Lichtstraat Groothandel gerechtigd een boete van € 1.000,00 per overtreding in rekening te brengen.

 

Artikel 3. WANNEER IS ER SPRAKE VAN EEN OVEREENKOMST?

 1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Lichtstraat Groothandel de opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen waar onder andere is te verstaan de inkoop van de materialen voor de betreffende order c.q. opstarten van de productie daarvoor. Een opdracht zal mede geacht worden te zijn gegeven door toezending of afgifte van gegevens of zaken aan de hand waarvan de werkzaamheden als bedoeld in artikel 1.1 kunnen worden verricht. De inhoud van de overeenkomst wordt alsdan bepaald door de opdrachtbevestiging en deze algemene voorwaarden;
 2. Lichtstraat Groothandel aanvaardt de opdracht onder het voorbehoud dat de voor het werk vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen, tijdig worden verleend;
 3. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – gedurende de uitvoering de wederpartij additionele wensen heeft die niet in de opdracht zijn opgenomen, dan worden deze aanvullende werkzaamheden op basis van het vast uurtarief naast de overeengekomen hoofdsom – in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Een opdracht tot meerwerk dient de wederpartij schriftelijk te bevestigen. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht – van welke aard dan ook – moeten schriftelijk door Lichtstraat Groothandel bevestigd worden. De oorspronkelijk overeengekomen datum van (op)levering komt door een wijziging te vervallen;
 4. Eventuele, buiten de opdracht vallende, aanvullende werkzaamheden en materialen zullen door Lichtstraat Groothandel als meerwerk worden gefactureerd voor het op dat moment geldende uurloon en/of kosten materialen;
 5. Lichtstraat Groothandel zal voor het verticale transport van materialen en gereedschappen kosteloos gebruik mogen maken van het op het werk aanwezige lieren en bouwliften met bediening.

 

Artikel 4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Lichtstraat Groothandel zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. Voor zover noodzakelijk zal Lichtstraat Groothandel de wederpartij tussentijds op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. De wederpartij zorgt ervoor dat Lichtstraat Groothandel tijdig kan beschikken over:
 2. De voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen). Wanneer de wederpartij aan Lichtstraat Groothandel de opdracht geeft tot het aanvragen van een bouwvergunning zal Lichtstraat Groothandel deze aanvraag (laten) uitvoeren en is de wederpartij de overeengekomen kosten verschuldigd ongeacht of de vergunning wel of niet verleend wordt. De legeskosten zijn voor rekening van de wederpartij;
 3. (Toegang tot) het pand, het terrein/tuin waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd (werklocatie). De werklocatie dient bij aanvang werkklaar en schoon te zijn. Mocht Lichtstraat Groothandel bij aankomst haar werkzaamheden – om welke reden dan ook – niet kunnen uitvoeren, dan is de wederpartij de door Lichtstraat Groothandel gemaakte kosten verschuldigd met het minimum van 1 dagdeel;
 4. Voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en/of hulpmiddelen;
 5. Aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas en water;
 6. De door Lichtstraat Groothandel benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van wederpartij;

Tevens dient wederpartij ervoor te zorgen dat:

 1. Alle noodzakelijke veiligheid- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage / installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen;
 2. De aanwijzingen van Lichtstraat Groothandel m.b.t. ingebruikname dienen te worden opgevolgd om krimpscheuren te voorkomen anders vervalt iedere vorm van garantie;
 3. Tekeningen van kabels en leidingen;
 4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Lichtstraat Groothandel het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden;
 5. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Lichtstraat Groothandel aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Lichtstraat Groothandel worden verstrekt;
 6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Lichtstraat Groothandel de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Bij het uitblijven van een opeisbare betaling zijdens de wederpartij is Lichtstraat Groothandel gerechtigd de aanvang van de vervolgwerkzaamheden opschorten;
 7. Bij het aantreffen van asbest wordt het werk stilgelegd en zal de wederpartij zorgdragen voor afvoer door een deskundige asbest verwijderraar;
 8. Wanneer na demontage blijkt dat (delen van) het dak of de constructie rot zijn (onvoorziene omstandigheid), kan Lichtstraat Groothandel de reparaties tegen meerkosten uit (laten) voeren;
 9. Werkzaamheden zoals het aansluiting van de riolering, elektra en het terugleggen van het straatwerk worden niet door Lichtstraat Groothandel uitgevoerd. De wederpartij dient op eigen kosten een derde partij in te schakelen voor voormelde werkzaamheden.

Artikel 5. HERROEPINGSRECHT, ANNULERING en RETOURZENDEN met MODELFORMULIER

 1. Wederpartij heeft recht op een afkoelingsperiode van 14 dagen nadat het product bij de wederpartij (of derden zoals de buren) is afgeleverd en wanneer de wederpartij een consument is en mits de verpakking niet verbroken is (herroepingstermijn). Dit recht vervalt indien de producten in gebruik zijn genomen. Bedrijven zijn volgens de Wet Kopen op Afstand 2001 van dit recht uitgesloten. De wederpartij (consument) mag een product binnen vorengenoemde periode van 14 dagen terugsturen;
 2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de wederpartij middels het modelformulier voor herroeping Lichtstraat Groothandel op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen.;
 3. Het modelformulier is terug te vinden op www.lichtstraatgroothandel.nl;
 4. Indien de wederpartij van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt en het product, ongebruikt, met on-verbroken zegel en/of sealing, in originele verpakking, compleet en met eventuele bijgeleverde accessoires zonder gebruiksschade binnen 14 dagen na de herroeping aan Lichtstraat Groothandel aanbiedt, dan draagt Lichtstraat Groothandel zorg voor terugbetaling van de betaling aan de wederpartij binnen 14 dagen na ontvangst van het product;
 5. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de wederpartij;
 6. In geval van annulering door bedrijven zijn alle door Lichtstraat Groothandel ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 30% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Lichtstraat Groothandel ten gevolge van de annulering geleden schade;
 7. Zaken die een op maat of speciale bestelling betreffen, vallen niet onder de regeling en worden niet teruggenomen.

 

Artikel 6. LEVERTIJD, LEVERING

 1. De in de opdrachtbevestiging genoemde / overeengekomen (op)levering geldt niet als fatale termijn en wordt slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij overschrijding van een genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn moet de wederpartij Lichtstraat Groothandel schriftelijk een redelijke termijn van tenminste 14 dagen geven om alsnog na te komen;
 2. De genoemde c.q. overeengekomen datum van (op)levering wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:

– er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of vervaardiging en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Lichtstraat Groothandel kan worden toegerekend;

– wederpartij jegens Lichtstraat Groothandel tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;

– wederpartij Lichtstraat Groothandel niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren. Deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen.

 

Artikel 7. PRIJZEN

 1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Lichtstraat Groothandel in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen en exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
 2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Lichtstraat Groothandel gerechtigd deze prijswijziging(en) door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen 7 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade;
 3. Lichtstraat Groothandel is gerechtigd het honorarium te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden sprake is van onvoorziene omstandigheden, en blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd geschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Lichtstraat Groothandel, dat in redelijkheid niet van Lichtstraat Groothandel mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Lichtstraat Groothandel zal de wederpartij in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen waarbij Lichtstraat Groothandel daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermeldt;

 

Artikel 8. BETALING en FACTURATIE

 1. Betaling (particulieren) dient te geschieden direct na montage. Bedrijven dienen binnen 14 dagen na factuurdatum de factuur te betalen. Mochten andere betalingscondities zijn overeengekomen, dan blijken deze uit de factuur;
 2. Facturatie kan geschieden op basis van voorschotfactuur (30%), eventueel met tussenfactu(u)r(en) en een eindfactuur zulks afhankelijk van de hoogte van de order en enkel in overleg;
 3. De hoogte van het voorschot bestaat uit de kosten voor het te leveren materiaal (aankoop materiaal aanbouw, lichtstraat, enzovoort) en een gedeelte van het arbeidsloon, dient eerst te zijn voldaan waarna Lichtstraat Groothandel met de plaatsing zal aanvangen, tenzij anders is overeengekomen;
 4. Onverminderd de hem verder toekomende rechten, is Lichtstraat Groothandel alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.0 % per maand of een gedeelte van een maand, vanaf de betreffende vervaldag;
 5. In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere wederpartij individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag (artikel 7:407 lid 1 BW);
 6. Indien de wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichting, is Lichtstraat Groothandel met een beroep op de onzekerheidsexceptie gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen.

 

Artikel 9. ANNULERING

 1. In geval van annulering door wederpartij voor aanvang van de order zijn alle door Lichtstraat Groothandel ter zake van de opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 30% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Lichtstraat Groothandel ten gevolge van de annulering geleden schade;
 2. Annulering van een speciale bestelling / maatwerk of nadat Lichtstraat Groothandel met uitvoering van de order is begonnen, is niet mogelijk.

 

Artikel 10. (INTELLECTUEEL) EIGENDOM- en VOORBEHOUD VAN EIGENDOM

 1. Alle door Lichtstraat Groothandel geleverde zaken en materialen, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, enz., blijven eigendom van Lichtstraat Groothandel totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de overeenkomsten is nagekomen;
 2. Lichtstraat Groothandel behoudt zich alle rechten (van intellectuele eigendom) met betrekking tot de door hem geleverde zaken voor in de meest ruime zin des woords, in het bijzonder de auteursrechten op alle werken als bedoelt in artikel 10 van de Auteurswet. Wederpartij verbindt zich deze rechten op geen enkele wijze, direct of indirect, te schenden of aan te tasten door gebruikmaking of anderszins en erkent dat Lichtstraat Groothandel ter zake rechthebbende is;
 3. De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren;
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht Lichtstraat Groothandel zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen;
 5. De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven;
 6. Voor het geval dat Lichtstraat Groothandel haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Lichtstraat Groothandel of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Lichtstraat Groothandel zich bevinden en die zaken mede terug te nemen;
 7. Wederpartij is bevoegd, indien en voor zover noodzakelijk in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, over de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te beschikken. Maakt wederpartij van deze bevoegdheid gebruik, dan is hij verplicht om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust aan derden eveneens slechts onder voorbehoud van de eigendomsrechten van Lichtstraat Groothandel te leveren. Hij is eveneens verplicht Lichtstraat Groothandel op eerste verzoek een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die hij op deze derden heeft of zal krijgen. Voor het geval wederpartij zulks weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijke volmacht aan Lichtstraat Groothandel om dit pandrecht tot stand te brengen.

 

Artikel 11. KLACHTEN (RECLAMEREN) EN GARANTIE

 1. Lichtstraat Groothandel garandeert dat voor alle door haar geleverde en door derden gefabriceerde producten de fabrieksgarantie geldt zoals verleend door de desbetreffende fabrikant / leverancier. Lichtstraat Groothandel garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn en dat deze zaken vrij van materiaal- en fabricage gebreken zijn;
 2. Geeft een fabrikant, om welke reden dan ook, juridisch dan wel feitelijk, geen garantie, dan wordt door Lichtstraat Groothandel eveneens geen garantie verstrekt;
 3. Verkeert de fabrikant in staat van faillissement, dan komt de fabrieksgarantie te vervallen;
 4. Indien door de fabrikant al dan niet via Lichtstraat Groothandel, ter zake van door deze laatste geleverd en/of geplaatst isolerend dubbelglas een garantie wordt verstrekt gelden met betrekking tot de aansprakelijkheid van Lichtstraat Groothandel voor de kwaliteit van het geleverde c.q. geplaatste isolerend dubbelglas uitsluitend de van de fabrikant afkomstige garantiebepalingen;
 5. Lichtstraat Groothandel garandeert dat het isolerende dubbelglas wordt geplaatst volgens de van toepassing zijnde normen en praktijkrichtlijnen. Buiten de (fabrieks)garantie vallen breuk, bijvoorbeeld door plaatselijk opwarming wat veroorzaakt kan worden door gedeeltelijk beplakken, beschilderen van de ruit, te dicht tegen de ruit geplaatste verwarming en/of hangende zonwering, condensvorming aan de kamer- of buitenzijde van de ruit, interferentie, verkleuring als gevolg van glasdikte en andere eigenschappen van het toegepaste materiaal die onvermijdelijk zijn. Tevens vallen buiten de garantie de thermische breuk door slagschaduwen en de mechanische breuk. Dit alles binnen de daarvoor van toepassing zijnde (inter)nationale normen;
 6. Met inachtneming van wat elders in deze voorwaarden is bepaald, staat Lichtstraat Groothandel in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door haar uitgevoerde werkzaamheden c.q. het gebruikte en/of geleverde materiaal, gedurende 1 jaar op de constructie en kitnaad. De garantie op reparatiewerkzaamheden behelst 3 maanden;
 7. De garantieverplichting vervalt bij onoordeelkundig gebruik, onjuiste behandeling en wanneer de technische aanwijzingen betreffende het gebruik niet in acht worden genomen;
 8. Wanneer de wederpartij materialen ter beschikking stelt of Lichtstraat Groothandel op verzoek van de wederpartij met gebruikte materialen werkt, wordt geen garantie verstrekt;
 9. Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen door de wederpartij binnen 8 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden te worden gemeld aan Lichtstraat Groothandel. Na het verstrijken van deze termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Lichtstraat Groothandel in staat is adequaat te reageren. Lichtstraat Groothandel zal wederpartij binnen 18 werkdagen na de ontvangst van de klacht schriftelijk op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding;
 10. Indien een klacht gegrond is, zal Lichtstraat Groothandel de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt;
 11. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Lichtstraat Groothandel te hare keuze respectievelijk andere werkzaamheden verrichten dan wel een prijsreductie verlenen;
 12. Reclame is niet mogelijk indien:

–  er schade ontstaat terwijl Lichtstraat Groothandel de kwaliteit van een bestaande constructie / dak heeft afgekeurd en de wederpartij desondanks de opdracht heeft verstrekt tot plaatsing van bijvoorbeeld een lichtstraat;

– de geleverde zaken een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;

– de geleverde zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd;

– Op verzakkingen;

– de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Lichtstraat Groothandel;

– wederpartij niet aan zijn/haar verplichtingen jegens Lichtstraat Groothandel (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;

– zonder schriftelijke toestemming van Lichtstraat Groothandel door derden werkzaamheden aan het uitgevoerde werk zijn verricht;

– wanneer de wederpartij een bouwtekening heeft aangeleverd en er fouten blijken in de constructie en/of samenstelling van de bouwtekening.

 

Artikel 12. OPSCHORTING VAN WERKZAAMHEDEN EN ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Lichtstraat Groothandel is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:

– wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;

– er sprake is van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, onder curatele stelling, schuldsanering of stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf of overlijden;

– het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd;

– een onderhands akkoord wordt aangeboden of op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd;

Lichtstraat Groothandel hoeft dan geen schadevergoeding te betalen aan wederpartij en heeft daarnaast het recht om zelf schadevergoeding en/of betaling te vorderen. Als een van deze omstandigheden zich voordoet, verkeert wederpartij direct in verzuim;

 1. Voorts is Lichtstraat Groothandel bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk – of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid – niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Lichtstraat Groothandel op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Lichtstraat Groothandel de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;
 3. Lichtstraat Groothandel behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 13. KEURING EN RISICO OVERGANG

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op wederpartij over op het moment waarop deze aan wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht;
 2. Bij aflevering (tot aan de deur) en voor verwerking of montage dienen de materialen direct door de wederpartij te worden gekeurd op uitvoering, hoeveelheid, afmeting, kleur en mogelijke beschadigingen. Aanmerkingen dienen schriftelijk binnen 48 uur te worden gemeld aan Lichtstraat Groothandel in gebreke waarna ieder recht zijdens wederpartij komt te vervallen.

 

Artikel 14. OPNEMING / OPLEVERING EN GOEDKEURING

 1. De opneming / oplevering vindt plaats door wederpartij in aanwezigheid van Lichtstraat Groothandel en strekt ertoe, te constateren of Lichtstraat Groothandel aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan;
 2. Nadat het werk is opgeleverd, wordt door wederpartij aan Lichtstraat Groothandel binnen 5 dagen schriftelijk medegedeeld of het werk al dan niet is goedgekeurd, in het eerste geval met vermelding van de eventueel aanwezige kleine gebreken, in het laatste geval met vermelding van de gebreken, die de reden voor onthouding van de goedkeuring zijn;
 3. Het werk wordt tevens geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte;
 4. Kleine gebreken, welke in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zijn geen reden tot onthouding van goedkeuring, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.

 

Artikel 15. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Lichtstraat Groothandel is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel 10 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten;
 2. Lichtstraat Groothandel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen;
 3. De aansprakelijkheid van Lichtstraat Groothandel voor een beroepsfout waardoor de wederpartij (directe) schade lijdt is beperkt tot maximaal het bedrag dat de door de assuradeur van Lichtstraat Groothandel in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar van Lichtstraat Groothandel om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering gedekt is, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding;
 4. Wederpartij dient Lichtstraat Groothandel altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling;
 5. Lichtstraat Groothandel is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
 6. Lichtstraat Groothandel is niet aansprakelijk voor kosten, schade en interesten die mochten ontstaan als gevolg van:

– schending van octrooien, licenties, andere industriële / intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden;

– beschadigingen ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf, hout aantastende schimmels, hout aantastend ongedierte en dergelijke;

– achteraf gebleken bouwkundige gebreken aan de onderconstructie of omringende constructie waardoor schade zoals inwatering, vocht, oneffenheid van de onderconstructie, etc. ontstaat.

 

Artikel 16. OVERMACHT

 1. Ingeval van overmacht is Lichtstraat Groothandel gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op de schorten zolang de omstandigheden die de overmacht opleveren voortduren, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding, boete of restitutie van betaalde declaraties gehouden te zijn.
 2. Onder “overmacht” aan de zijde van Lichtstraat Groothandel wordt verstaan: elke omstandigheid, waarmee Lichtstraat Groothandel tijdens het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en/of ten gevolge waarvan een normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet door de wederpartij kan worden verlangd, zoals onder andere, doch niet uitsluitend: ziekte bij Lichtstraat Groothandel, het niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens door de wederpartij, dan wel het ontbreken van medewerking door de wederpartij, alsmede brand, overstromingen, staking, onlusten, stremmingen in het vervoer, mobilisatie, oorlog, machinebreuk, het niet leveren van voorzieningen door openbare nutsbedrijven en alle andere omstandigheden, die de uitvoering van de opdracht vertragen of onmogelijk maken;
 3. Lichtstraat Groothandel kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden mag de wederpartij de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan Lichtstraat Groothandel.

 

Artikel 17. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACYBELEID

 1. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoons- gegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming;
 2. Technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking;
 3. Lichtstraat Groothandel verleent medewerking aan de wederpartij of derden wanneer deze een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering doch zulks met uitzondering van de informatie die Lichtstraat Groothandel wettelijk verplicht is te bewaren. Lichtstraat Groothandel is bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren;
 4. De verzameling van (persoons)gegevens van de wederpartij, waaronder gebruikersmateriaal en informatie, die door Lichtstraat Groothandel wordt gebruikt, is een juridisch beschermde databank. Lichtstraat Groothandel is de producent van de databank en heeft derhalve het exclusieve recht om toestemming te verlenen voor;

– het opvragen of hergebruiken van het geheel of een in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de databank;

– het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van in kwalitatief en/of in kwantitatief opzicht niet-substantiële delen van de inhoud van de databank, voor zover dit in strijd is met de normale exploitatie van de databank of ongerechtvaardigde schade toebrengt aan de rechtmatige belangen van Lichtstraat Groothandel. Lichtstraat Groothandel mag slechts gegevens uit de databank opvragen of hergebruiken indien en voor zover toegestaan onder deze algemene voorwaarden;

 1. Een data lek (een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand, enz.) welke leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens wordt gemeld bij het meldloket datalekken Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Artikel 18. WAT WANNEER EEN BEPALING NIET ZOU KLOPPEN  (PARTIËLE NIETIGHEID)?

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

 

Artikel 19. NEDERLANDS RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 1. De vestigingsplaats van Lichtstraat Groothandel is de plaats waar wederpartij aan zijn/haar verplichtingen jegens Lichtstraat Groothandel moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;
  2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Lichtstraat Groothandel is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;
 2. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Lichtstraat Groothandel gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter;
 3. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend;
 4. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd in februari 2020 bij de Kamer van Koophandel.